Ładowanie

RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Promocja Działań Artystycznych Damian Wasiuta z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grochowska 49 B/ 17 60-332 Poznań (dalej „My”lub „PDA”) działająca pod nazwą potoczną „Studio Tańca WDance”.

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Pisemnie na adres:
biuro@taniec-poznan.pl
adres pocztowy: Promocja Działań Artystycznych, ul. Grochowska 49 B/17, 60-332 Poznań.

3. Skąd mamy dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana podczas wysłania zapytania lub zapisu drogą elektroniczną, telefoniczną lub na piśmie, a także później, w związku z transakcjami finansowymi.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez PDA.

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do:

 • identyfikacji jako uczestnika korzystającego z naszych usług;
 • obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas skierowanych (np. przez formularz kontaktowy, Email, telefonicznie, SMS);
 • kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • obsługi reklamacji;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też podane dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PDA, którym jest:

 • prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych własnych usług
 • kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą - przez e-mail oraz telefon;
5. Czy konieczne jest podanie nam swoich danych osobowych?

Wymagamy podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć Pani/Panu usługę:

 • imię i nazwisko, adres e-maill i/lub numer telefonu kontaktowego

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mogła/mógł korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

6. W jakich sytuacjach możesz się Pani/Pan sprzeciwić wobec przetwarzania swoich danych?

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Masz prawo do wglądu, zmiany, wycofania (jeżeli w trakcie trwania umowy, umowa zostanie zerwana z winy klienta) wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody marketingowej nie ma wpływu na realizację umowy.

7. Komu udostępniamy posiadane dane osobowe klientów?

PDA nie udostępnia danych osobowych swoich klientów osobom trzecim. oraz nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Jak długo przechowujemy dane osobowe klientów?

Przechowujemy dane osobowe klientów przez czas obowiązywania zawartej umowy i do 5 miesięcy po zakończeniu, a także dłużej po jej zakończeniu w przypadkach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • maksymalnie przez okres 2 lat od dnia zakończenia wykonania umowy (dotyczy zgody dla celów marketingowych).

Przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych do 2 lat lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.